Damian Gretka 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Damian Gretka właściciel firmy „Gretka Studio Foto” z siedzibą w Bieruniu,
ul. Perłowa 9, 43-150 Bieruń.

 

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

W celu jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny : 500 228 767

 

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je w wyniku umówienia się na spotkanie poprzez formularz kontaktowy lub telefoniczny
w celu omówienia warunków współpracy lub złożenia zamówienia na usługę fotograficzną.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez moją firmę ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej
z Tobą, w tym do:

 • obsługi zgłoszeń, które do mnie kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • zapisanie Twoich danych w kalendarzu w celu rezerwacji wizyty

 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • umożliwienia kontaktu w celu umówienia lub przesunięcia terminu usługi,

 • zapisanie twoich danych w kalendarzu usług,

 • wpisanie Twojego numeru jako kontakt telefoniczny w telefonie służbowym,

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko oraz nr telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać
z moich usług .

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Nikomu, jedyną osobą która ma wgląd w Twoje dane osobowe jestem ja jako właściciel firmy „Gretka Studio Foto”.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Czy przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie .

 

Strona główna

Strona wykonana w kreatorze stron internetowych WebWave.  Wszystkie wykorzystane na tej stronie zdjęcia są objęte prawem autorskim.     © Damian Gretka